ŽURNÁLISTI / ŽURNALISTKY

Redakčná rada Festníku: študentky a študenti z Katedry divadelných štúdií VŠMU, Bratislava a študenti a študentky z Katedry teorie a kritiky DAMU, Praha, pod vedením MgA. Adély Vondrákovej

Videodenník: absolventka Janáčkovej akadémie múzických umění v Brne - Mg.A. Monika Chupeková a Michal Čabai, študent Akadémií umení v Banskej Bystrici, filmová dokumentárna tvorba

Foto: Dodo  Šamaj

Top